Úvod

Všeobecné obchodní podmínky společnosti WARTRA Olomouc s.r.o. pro kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím elektronického obchodu

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen "VOP") jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv o prodeji zboží uzavíraných společností WARTRA Olomouc s.r.o., Žerotínovo náměstí 250/13, 779 00 Olomouc, IČO: 28616901, DIČ CZ28616901, zapsanou v KOS Ostrava,oddíl C, vložka 44523, jako prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího na internetových stránkách www.e-aktovky.cz. Veškerá ujednání odchylná od těchto VOP vyžadují písemnou podobu.

1. Vznik závazkového vztahu

1.1. Kupní smlouva o prodeji zboží je uzavřena na základě návrhu na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího se pro účely těchto VOP nazývá „objednávka".

1.2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno oznámení prodávajícího o přijetí objednávky. Objednávka je závazná a neodvolatelná.

1.3 Právní úkony směřující k uzavření kupní smlouvy, viz body čl. 1.1 a 1. 2, mohou být učiněny i elektronicky bez elektronického podpisu jednající osoby, jak je tento upraven platnými právními předpisy.

1.4 Objednávku lze učinit výlučně na internetových stránkách e-shopu prodávajícího prostřednictvím zde umístěného elektronického objednávkového formuláře.

1.5 Při sestavování objednávky postupuje kupující podle pokynů na internetových stránkách e- shopu prodávajícího.

2. Platební dodací podmínky

2.1 Kupní cena zboží bude hrazena na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti na této faktuře uvedené. Do doby úplného uhrazení kupní ceny není prodávající povinen zboží kupujícímu dodat.

2.2 Kupní cena uvedená na faktuře obsahuje cenu objednaného zboží včetně DPH a cenu nákladů na balné a poštovné. Náklady na balné a poštovné jsou stanoveny takto: objednávky do 4.500 Kč = 95,- Kč bez DPH (114 Kč včetně DPH), hodnota objednaného zboží nad 4.500,- Kč = poštovné a balné zdarma.

2.3 Dodáním zboží se rozumí předání objednaného zboží kupujícímu a jeho převzetí kupujícím. Prodávající zajišťuje dopravu jako součást svého plnění z kupní smlouvy na místo stanovené kupujícím. Částku za objednané zboží hradí kupující při převzetí zboží.

2.4 Prodávající garantuje dodání zboží kupujícímu do 15 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím.

2.5 Kupující je povinen objednané zboží ve sjednaném termínu a místě převzít. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení.

3 Doklady vztahující se ke zboží

3.2 Na výrobky značky Scout a 4YOU se vztahuje záruční lhůta 3 roky ode dne prodeje. Odpovědnost prodávajícího za vady zboží a záruka za jakost zboží se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené neodbornou manipulací, vnějšími událostmi či špatným používáním. Na tyto škody se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

4. Společná a závěrečná ustanovení

4.1 Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně (§ 40 ObčZ) a je zapotřebí jej doručit prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.

4.2 Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu po odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení zboží zajistí na své náklady kupující. Vrácené zboží musí být předáno prodávajícímu nepoškozené a ve stavu, v jakém bylo kupujícímu dodáno, nejlépe i s původním obalem. Spolu se zbožím musí být prodávajícímu vrácen i záruční list.

4.3 Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu zboží do 30 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy. Kupující souhlasí s tím, že prodávající není povinen vrátit kupujícímu kupní cenu dříve, než kupující splní svou povinnost vrátit prodávajícímu zboží. Na pohledávku kupujícího na vrácení kupní ceny zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na náhradu škody způsobené na zboží, popř. svou pohledávku na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

4.4 Kupující učiněním objednávky souhlasí s tím, aby veškeré údaje v objednávce uvedené byly až do odvolání tohoto jeho souhlasu zpracovány prodávajícím, a to pro evidenční a marketingové účely prodávajícího.

4.5 Kupující souhlasí s využitím adresy své elektronické pošty pro evidenční účely prodávajícího a souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené kupní smlouvou, které nejsou výslovně upraveny kupní smlouvou, se podpůrně řídí těmito VOP. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně měnit VOP.

4.7 Kupní smlouva se řídí právem České republiky.

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí od 1. června 2010.

 

 

Údržba tašek, batohů

  • v případě nutnosti omývejte výrobky molitanovou houbou namáčenou v mýdlové vodě o teplotě max. 30°C
  • následně omyjte tašku nebo batoh molitanovou houbou namáčenou v čisté vodě o teplotě max. 30 °C. NEPRAT V PRAČCE!
  • k mytí nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla či jiné chemikálie nebo mycí prostředky obsahující brusné částice
  • výrobky nepřetěžujte.
  • V případě přetěžování výrobku může dojít k poškození zdrhovadel, švů a držadel.